Brava Mønjeprimer

kr 1.200,00

Selges KUN til profesjonelle håndverkere.

Spann á 2,5 liter. Utsolgt.

Kategori:

Beskrivelse

Linolje basert produkt som innholder blytetraoksid.

Sikkerhetsinformasjon

  • H226 Brannfarlig væske og damp.
  • H302 Skadelig ved svelging.
  • H332 Skadelig ved innånding.
  • H360FD Kan skade fruktbarheten. Kan gi fosterskader.
  • H361f Mistanke om skade på fruktbarheten
  • H373 Kan forårske organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.