Stålprimer NM 270

kr 240,00

Sett á 0,54 kg

Base 270 og Herder 271

NM Stålprimer er en tokomponent epoxyprimer for stål og aluminium

Finnes i forpakninger á 0,54 kg og 5,4 kg

Produktdatablad

 

Kategori:

Beskrivelse

NM Stålprimer gir en langvarig effekt

Sikkerhetsinformasjon

  • Irriterer huden
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Gir alvorlig øyeirritasjon
  • *Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Sikkerhetsinformasjon

  • Farlig ved svelging
  • Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
  • Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  • Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen
  • Giftig, med langtidsvirknjng for liv i vann